Friday, 20 April 2012

ഭാഷ ചരിത്രം സംസ്കാരം

 1. മലയാളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന  ഭാഷാഗോത്രം - ദ്രാവിഡം
 2. ദ്രാവിഡ ഗോത്രം എന്ന പേര് നിര്‍ദേശിച്ചതാര് - കാള്‍ഡ്വെല്‍
 3. പ്രാചീന കേരളത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ലിപി - വട്ടെഴുത്ത്
 4. ഭാരതത്തിന്റെ വടക്ക് പ്രചരിച്ചിരുന്ന ദ്രാവിഡഭാഷ – ബ്രാഹുയി
 5. കേരള പരാമര്‍ശമുള്ള ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത കൃതി - ഐതരേയ ആരണ്യകം
 6. കേരളത്തെ പരാമര്ശിക്കുന്നതും കാലം കൃത്യമായി നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഏറ്റവും പുരാതന ഗ്രന്ഥം - കാര്‍ത്ത്യായനന്റെ വാര്ത്തികം
 7. കേരള ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള തപതീസംവരണം , സുഭാദ്രാധനഞ്ജയം എന്നീ നാടകങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ്‌ -
  കുലശേഖര വര്‍മ്മ
 8. കേരളത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ പരാമര്ശമുള്ള ശിലാശാസനം - അശോക ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ രണ്ടാം ശിലാശാസനം (ബി.സി. 272 -232)
 9. മൂഷകവംശം കാവ്യം രചിച്ചത് - അതുലന്‍
 10. കേരളോല്‍പ്പത്തിയില്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് പറയുന്ന പേര് - അല്ലൂര്‍
 11. ഇന്നത്തെ പെരിയാറിന് കൌടില്യന്റെ അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രത്തില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് - ചൂര്‍ണ്ണി നദി
 12. 'അഷ്ടാദ്ധ്യായി' ക്ക് വാരത്തികം എഴുതിയത് - കാര്‍ത്ത്യായനന്‍
 13. 'അഷ്ടാദ്ധ്യായി ' ക്ക് മഹാഭാഷ്യം എഴുതിയത് - പതഞ്ജലി
 14. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ' ശിവാനന്ദ ലഹരിയില്‍ ' പരാമര്‍ശിക്കുന്ന കേരളീയ ചക്രവര്‍ത്തി ആര് - രാജശേഖരന്‍
 15. കൊച്ചിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായെഴുതിയ വിദേശസഞ്ചാരി - മാഹ്വാന്‍
 16. ശങ്കരനാരായണീയം രചിച്ചത് - ശങ്കരനാരായണനന്‍
 17. പ്രാചീനഭരണകാലത്തെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങള്‍ - മുസിരിസ്സ്, തിണ്ടിസ്‌, ബരക്കേ, നെല്ക്കിണ്ട
 18. ' പ്രദ്യുമ്നാഭ്യുദയം ' സംസ്കൃതനാടകം രചിച്ചത് - രവിവര്‍മ കുലശേഖരന്‍
 19. പെരിപ്ലസുകാരന്‍ കേരള രാജ്യത്തെയും രാജാവിനെയും പരാമര്സിക്കുന്നതെങ്ങനെ - കേരോബോത്രാസ്‌ (രാജാവ്‌),ലിമുരികെ (രാജ്യം)
 20. അലങ്കാര സര്‍വ്വസ്വ ' ത്തിനു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചത് - രവിവര്‍മ കുലശേഖരന്റെ സദസ്യനായിരുന്ന സമുദ്രബന്ധന്‍
 21. കേരളം സന്ദര്‍ശിച്ച യവന സഞ്ചാരികള്‍ - പ്ലിനി , ടോളമി
 22. ശിവവിലാസത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ്‌ - ദാമോദര ചാക്യാര്‍
 23. വടക്കന്പട്ടുകളും മറ്റു ചിലപാട്ടുകളും - തച്ചോളിപാട്ടുകള്‍ , മാര്‍ഗം കളിപ്പാട്ട്, കല്യാണപ്പാട്ട് , പള്ളിപ്പാട്ടുകള്‍ , മാപ്പിളപ്പാട്ടുകള്‍
 24. ചില തെക്കന്‍പാട്ടുകള്‍ - കണിയാംകുളത്ത് പോര്, ഇരവികുട്ടിപ്പിള്ളപ്പോര് , പുതുവാതപ്പാട്ട്, ദിവാന്‍വെറ്റ്റി
 25. കൊച്ചിയുടെ മധ്യകാല ചരിത്രം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ സഹായകരമായ ബാലകവിയുടെ നാടകങ്ങള്‍ - രാമവര്‍മ്മ വിലാസം,
  രത്നകേദൂദയം
 26. നൂറ്റുവര്‍ സംഘങ്ങള്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് - നാടുവാഴികളുടെ രക്ഷാസംഘങ്ങളായ പട്ടാളവിഭാഗം
 27. 'ഭ്രമരസന്ദേശ'ത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ്‌ - വാസുദേവന്‍
 28. മാമാങ്കത്തില്‍ പടവെട്ടിമരിച്ച വീരന്മാരെ പ്രകീര്ത്തിക്കുന്ന ചാവേര്‍ പാട്ടുകള്‍ - കണ്ടെര്‍മേനോന്‍ പാട്ട്, രാമച്ച പണിക്കര്‍
 29. കേരളചരിത്ര രചനയ്ക്ക് സഹായകമായ തമിഴ്കൃതികള്‍ - സംഘസാഹിത്യം (പതിറ്റുപത്ത്, അകനാനൂറ് , പുറനാനൂറ്, ചിലപ്പതികാരം , മണിമേഖല)
 30. ഒന്നാം ചേരസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാജധാനി - വഞ്ചി മുതൂര്‍
 31. അകനാനൂരിലെ പ്രതിപാദ്യം - പ്രേമഗാനങ്ങള്‍
 32. പുറനാനൂരിലെ പ്രതിപാദ്യം - യുദ്ധഭരണ കാര്യങ്ങള്‍
 33. ചിലപ്പതികാരത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ്‌ - ഇളങ്കോ അടികള്‍
 34. പെരുമാള്‍ തിരുമൊഴിരചിച്ചത് - കുലസേഖര ആള്‍വാര്‍
 35. ചേരമാന്‍ പെരുമാള്‍ നായരുടെ ജീവിതകഥ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന പെരിയപുരാണം രചിച്ചത് - ചേക്കിഴാര്‍
 36. കുലശേഖരന്‍മാരുടെ പട്ടണം - മഹോദയപുരം
 37. ' നാനദേശികള്‍ ' എന്ന വാണിജ്യ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്ശമുള്ള ശാസനം - ചേര ശാസനം
 38. പുലപ്പേടിയും മണ്ണാപ്പേടിയും നിരോധിച്ചു കൊണ്ട് കൊല്ലവര്‍ഷം 871ല്‍കേരളവര്‍മ്മ പുറപ്പെടുവിച്ച ശാസനം - തിരുവിതാം കോട്ട ശാസനം
 39. കേരളത്തിലെ അടിമത്തത്തെക്കുറിച്ച് പരാമരശമുള്ള ആദ്യത്തെ രേഖ – അയ്യനടികള്‍ തിരുവടികളുടെ തരിസാപള്ളി
  ശാസനം
 40. കൊല്ലവര്‍ഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖ – ആയ് രാജാവായ വിക്രമാദിത്യവരഗുണന്റെ പാലിയം ചെപ്പേട്
 41. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ നാണയമായി കരുതുന്നത് - പരശുരാമന്‍ നടപ്പാക്കിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ' രാശി '
 42. സ്ഥാണുരവിയുടെ കാലത്ത്‌ നിര്‍മ്മിച്ച ഗോളനിരീക്ഷ്ണ ശാലയുടെ മേല്‍നോട്ടം നടത്തിയിരുന്ന പണ്ഡിതന്‍ - ശങ്കരനാരായണന്‍
 43. കുലശേഖരഭരണകാലത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന വാണിജ്യ സംഘങ്ങള്‍ - അഞ്ചുവണ്ണം , മണിഗ്രാമം , വളഞ്ചിയര്‍,നാനാദേശികള്‍.
 44. ഏഴിമലയിലെ പ്രശസ്തനായ രാജാവ്‌ - നന്നന്‍
 45. ഏഴിമല രാജ്യത്തെ സംഘകാല കവികള്‍ - പരണര്‍ , അഴിശി
 46. ഏഴിമലയുടെ മറ്റൊരു പേര് - കൊങ്കായം
 47. ദക്ഷിണ നളന്ദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാശാല – കാന്തളൂര്‍ ശാല
 48. വര്‍ഷം തോറും കോഴിക്കോട്ടെ തളി ക്ഷേത്രത്തില്‍ സാമൂതിരിയുടെ രക്ഷാധികാരത്തില്‍ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിത സദസ്സ് - രേവതി പട്ടത്താനം
 49. കേരളോല്‍പ്പത്തിയനുസരിച്ച് മാമാങ്കം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് ആര് - പെരുമാക്കന്മാര്‍
 50. അവസാന മാമാങ്കം നടന്നത് - 1743
 51. മാമാങ്കം നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥലം - തിരുന്നാവായ നാവാമുകുന്ദക്ഷേത്രത്തിനു മുന്‍പിലുള്ള മണല്‍പ്പുറത്ത്
 52. വള്ളുവക്കൊനാതിരിയുടെ ചാവേറുകള്‍ പുറപ്പെട്ടിരുന്ന ക്ഷേത്രം - തിരുമാന്ധാംകുന്ന് ക്ഷേത്രം
 53. രേവതി പട്ടത്താനം നടക്കുന്നത് - തുലാംമാസത്തിലെ രേവതീനാള്‍ മുതല്‍ തിരുവാതിരനാള്‍ വരെ
 54. മഹാശില എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് - ശവം സംസ്കരിക്കാനോ , മരിച്ചവരുടെ ഓര്‍മ്മ നിലനിര്‍ത്താനോ വേണ്ടി നിര്‍മിച്ച കൂറ്റന്‍ കല്ലുകള്‍ കൊണ്ട് പടുത്തുണ്ടാക്കിയ അറകളും സ്തംഭങ്ങളുമാണ് മഹാശിലകള്‍
 55. കേരളത്തില്‍ കാണുന്ന ചില മഹാസ്മാരകശിലകള്‍ - കൊടുംകല്ലറകള്‍ , നന്നങ്ങാടികള്‍ , പഴുതറകള്‍ , നടക്കല്ലുകള്‍ , കുടക്കല്ല് , തൊപ്പിക്കല് , ശിലാനിര്‍മ്മിത ഗുഹകള്‍ തുടങ്ങിയവ
 56. സംഘകാലഘട്ടത്തിലെ കേരളനാടുകള്‍ - വേണാട്‌ , കുട്ടനാട് , കുടനാട്, പൂടിനാട് , കര്‍ക്കാനാട്
 57. സംഘകാലത്തെ രാജാക്കന്മാര്‍ - ആയ് രാജാക്കന്മാര്‍ , ചേര രാജാക്കന്മാര്‍ , ഏഴിമല രാജാക്കന്മാര്‍
 58. പ്രധാന ആയ് രാജാക്കന്മാര്‍ - ആയ് ആണ്ടിരന്‍ ,തിതിയന്‍ , അതിയന്‍
 59. ആയ് ഭരണകാലത്തെ കവികള്‍ - കുട്ടുവന്‍ കീരനാര്‍ ,മുടമോചിയാര്‍
 60. ' പൊതിയന്‍ ചെല്‍വന്‍ ' എന്ന് അകനാനൂറില്‍ വര്ണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന രാജാവ്‌ - തിതിയന്‍
 61. സംഘകാലത്തെ കവിയത്രികള്‍ - ഔവയാര്‍ , കാക്കൈ പാടിനിയാര്‍ , നച്ചോളയാര്‍
 62. ബുദ്ധമത തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളം പരാമര്‍ശിക്കുന്ന കാവ്യം - മണിമേഖല
 63. ആദ്യത്തെ വിദേശ സഞ്ചാരി - ഫ്രയാര്‍ ജോദ്ധാനസ്
 64. കേരളീയ സംസ്കൃതസാഹിത്യം എന്നാ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ്- വടക്കുംകൂര്‍ രാജരാജവര്‍മ്മ
 65. ഭൂഗോള പുരാണം എന്ന സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം - കേരളത്തിലെ ജാതികളെപ്പറ്റി
 66. ആദ്യത്തെ കേരളീയ ചരിത്ര രചയിതാവ്‌ - കെ.പി.പത്മനാഭമേനോന്‍
 67. ലീലാതിലകം രചിക്കപ്പെട്ട കാലത്തെ രാജാവ്‌ - ആദിത്യവര്‍മ്മ
 68. ചെന്നാസു നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ തന്ത്രശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം - തന്ത്ര സമുച്ചയം
 69. സ്ഫോടസിദ്ധി എന്ന മീമാംസ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് - മണ്ഡനന്‍ എന്ന പയ്യൂര്‍ പട്ടേരി
 70. അദ്ധ്യാത്മയുദ്ധം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ്‌ - വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍
 71. കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തിനടുത്ത ചേരമാന്‍ പറമ്പിന്റെ മറ്റൊരു പേര് - പേരും കോവിലകം
 72. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി - കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ചേരമാന്‍ പള്ളി
 73. സാമൂതിരിയുടെ നാവികസേനയുടെ നേതൃത്വം - കുഞ്ഞാലിമരക്കാര്‍
 74. തെക്കേ മലയാളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന താലൂക്കുകള്‍ - കോഴിക്കോട് , ഏറനാട്‌ , വള്ളുവനാട് , പൊന്നാനി , പാലക്കാട്‌
 75. കൊച്ചിയില്‍ ആദ്യമെത്തിയ ഇംഗ്ലീഷുക്കാരന്‍ - റാല്‍ഫ് റിച്ച്
 76. primum emporium indac എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ തുറമുഖം - മുസിരിസ്സ്
 77. കുംഭമാസത്തിലെ കൊയ്ത്തിനു പറയുന്ന പേര് - പിച്ചാനം
 78. പന്നിക്കെട്ട് എന്ന ഗ്രാമീണ വിനോദം നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലം മധ്യതിരുവിതാംകൂര്‍
 79. പ്രാചീനകേരളത്തിലെ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന വസ്തുവകകളും വഴിപാടുകളും അറിയപ്പെടുന്നത് - പള്ളിച്ചന്തം
 80. അല്‍മേട മടങ്ങിയത്തിനു ശേഷം പകരം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വൈസ്രോയ് - അല്‍ഫോന്‍സ ഡി അല്‍ബുക്കര്‍ക്ക്
 81. യൂറോപ്യന്‍മാര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യം കെട്ടിയ കോട്ട – ഫോര്‍ട്ട്‌ മാനുവല്‍
 82. വാസ്കോഡഗാമ കോഴിക്കോട് കപ്പലിറങ്ങിയ വര്‍ഷം - 1498 മെയ്‌
 83. മാവേലിക്കരക്കടുത്ത ഭരണിക്കാവിലെ ബുദ്ധ വിഗ്രഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്‌ - പുരത്തച്ചന്‍
 84. ഉഴിക്കുടി വിളയെന്നു കൂടി പേരുള്ള കേരളത്തിലെ പഴയ വിദ്യാകേന്ദ്രം - പാര്‍ത്ഥിവപുരം
 85. വേണാട് കായംകുളവുമായി നടത്തിയ യുദ്ധത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മക്കായി നടക്കുന്ന ഒരാചാരം - ഓച്ചിറ പടയണി
 86. കേരളത്തില്‍ അടിമവ്യാപാരം നിരോധിക്കപ്പെട്ടത് - 1818 ല്‍
 87. അറബി സഞ്ചാരികള്‍ പറയുന്ന കുമര്‍ എന്ന രാജ്യം ഏത് - കന്യാകുമാരിയില്‍പെട്ട ആയി രാജ്യം
 88. പട്ടാമ്പി പഞ്ചാഗം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്‌ - 1877 ല്‍ പുന്നശ്ശേരി നമ്പി
 89. പാലിയത്തച്ചന്റെ സാമര്‍ഥ്യം മൂലം ല്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ കൊച്ചി രാജാക്കന്മാര്‍ തമ്മില്‍ ശുചീന്ദ്രത്ത് വെച്ച് പരസ്പരം ഒപ്പ് വെച്ച പ്രമാണം - അച്ചന്‍ പ്രമാണം
 90. കൊല്ലവര്‍ഷം ആരംഭിച്ചത് - .ഡി. 825 ല്‍
 91. ശകവര്‍ഷം ആരംഭിച്ചത് - .ഡി. 78 മാര്‍ച്ച് 14 ന്
 92. കലിവര്‍ഷത്തില്‍ നിന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം കിട്ടാന്‍ കുറക്കേണ്ടുന്ന സംഖ്യ - 3926
 93. ഹോര്‍ത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം - ഇന്ത്യന്‍ സസ്യങ്ങളുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങള്‍
 94. ഹോര്‍ത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് എവിടെ നിന്ന് - ആംസ്റ്റര്‍ഡാമില്‍ നിന്ന്
 95. പുലപ്പേടി - മണ്ണാപ്പേടി നിരോധിച്ചത് ആര് - കോട്ടയം കേരളവര്‍മ്മ
 96. 16-17 നൂറ്റാണ്ടുകളില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന സത്യ പരീക്ഷകള്‍
  ജലപരീക്ഷ – വൈശ്യര്‍ക്ക്
  അഗ്നിപരീക്ഷ – ക്ഷത്രിയര്‍ക്ക്
  വിഷപരീക്ഷ – ശുദ്രര്‍ക്ക്
  തൂക്കുപരീക്ഷ – ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക്
 1. തിരുവിതാംകൂറില്‍ അടിമക്കച്ചവടം നിര്‍ത്തലാക്കിയത് - റാണി ഗൌരി ലക്ഷ്മിഭായി
 2. തിരുവിതാംകൂര്‍ ഭരണരംഗത്ത് ആധുനിക വല്‍ക്കരണം തുടങ്ങിയ ഭരണാധികാരി - റാണി ഗൌരി ലക്ഷ്മിഭായി
 3. കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വര്ഷം - 1809 ജനുവരി 11
 4. ആറ്റിങ്ങല്‍ കലാപം നടന്നത് - 1721
 5. ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരി - ക്യാപ്റ്റന്‍ കീലിംഗ്
 6. മുറജപവും ഭദ്രദീപവും ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രത്തില്‍ ആരംഭിച്ചത് - മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ
 7. കുളച്ചല്‍ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തടവുകാരനായി പിടിച്ചു സൈനികത്തലവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട തടവുകാരന്‍ - ഡിലനോയ്‌
 8. മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ ഡച്ചുകാര്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയ കുളച്ചല്‍യുദ്ധം നടന്ന വര്‍ഷം - 1741 ആഗസ്റ്റ്‌ 10
 9. കുറിച്യര്‍ ലഹള നടന്നത് - 1812 ല്‍
 10. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സുവര്‍ണ കാലഘട്ടമായി അറിയപ്പെടുന്നത് - സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടം
 11. എസ്.എന്‍.ഡി.പി സ്ഥാപിതമായ വര്ഷം - 1903 ല്‍
 12. മലബാര്‍ ലഹള നടന്ന വര്ഷം - 1921 ല്‍
 13. അരുവിപ്പുറത്ത് ശ്രീനാരായണഗുരു ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വര്‍ഷം - 1888 ല്‍
 14. ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിതമായത് - 1898 ല്‍
 15. മലബാര്‍ സ്പെഷ്യല്‍ പോലീസ്‌ സ്ഥാപിതമായ വര്ഷം - 1854 ല്‍
 16. തിരുവിതാംകൂര്‍ സര്‍വകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് - ശ്രീചിത്തിരതിരുനാള്‍
 17. സെന്റ്‌ തോമസ്‌ കേരളത്തില്‍ വന്ന വര്‍ഷം - .ഡി. 52 ല്‍ മാലിയന്ക്കരയില്‍
 18. പോര്‍ച്ചുഗീസുകാര്‍ സ്ഥാപിച്ച അച്ചടിശാലകള്‍ - കൊച്ചി , വൈപ്പിന്ക്കോട്ട
 19. പുന്നപ്രവയലാര്‍ സമരം - 1946 ല്‍
 20. മലയാളിമെമ്മോറിയല്‍ നടന്ന വര്‍ഷം - 1891 ജനുവരി 1
 21. നിവര്‍ത്തനപ്രക്ഷോഭം - 1932ല്‍
 22. ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിര്‍ത്തലാക്കിയത് - 1931
 23. ഗുരുവായൂര്‍ സത്യാഗ്രഹം - 1931 ല്‍
 24. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം - 1924
 25. പൂക്കോട്ടൂര്‍ സംഭവം നടന്നത് - 1921 ആഗസ്റ്റ്‌ 26
 26. സഹോദരസംഘം സ്ഥാപിതമായത് - 1921
 27. തൃശൂര്‍ ലഹള നടന്നത് - 1921 ഫെബ്രുവരി 20
 28. തൃശൂര്‍ വിദ്യുച്ഛക്തി സമരം നടന്നത് - 1936
 29. വാഗണ്‍ട്രാജഡി നടന്നത് - 1921 നവംബര്‍ 10
 30. ഈഴവമെമ്മോറിയല്‍ നടന്ന വര്‍ഷം - 1896 സെപ്തംബര്‍ 3
 31. സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിതമായത് - 1907
 32. വാലസമുദായ പരിഷ്കരണി സഭ സ്ഥാപിതമായത് - 1910 ല്‍
 33. വാലസമുദായ പരിഷ്കരണി സഭക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് - പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍
 34. ഭാരതമാതാ അസോസിയേഷന്‍ എന്ന രഹസ്യ സംഘടന രൂപം കൊണ്ടത്‌ - 1910 ല്‍
 35. കല്പാത്തി പ്രക്ഷോപം നടന്ന വര്‍ഷം - 1925

No comments:

Post a Comment